STOWARZYSZENIE SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ "MAR"

Uzależnienie problem cywilizacji XXI wieku

  15 marca 2015, 13:33  

III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”
Gdańsk, 21-23.05.2015
Hotel Novotel Gdańsk Marina
ul. Jelitkowska 20
80-342 Gdańsk, POLAND

Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja:
„Uzależnienie problem cywilizacji XXI wieku”

International Interdisciplinary Conference – “Addiction the civilization problem of twentyfirst century”- Third Conference of the Substitution Addiction Treatment Association „MAR”

Celem Konferencji jest holistyczne spojrzenie dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania używania substancji psychoaktywnych jak również rozpoznawania, leczenia osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz stosowania metod wspomagających leczenie uzależnień.

Podczas Konferencji zaplanowano przedstawienie w interdyscyplinarnym ujęciu problemów uzależnień oraz różnych form leczenia i jego wspomagania, wymianę doświadczeń i wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska osób zajmujących się zawodowo uzależnieniami dotyczącego struktury leczenia uzależnień i dystrybucji środków na leczenie uzależnień. Podstawowy atut Konferencji „Uzależnienia – problem cywilizacji XXI wieku” to jej interdyscyplinarny i naukowy oraz otwarty na spojrzenie z różnych perspektyw wymiar.

Wysoką jakość merytoryczną Konferencji ma gwarantować rada naukowa składająca się w większości z samodzielnych pracowników nauki. Zaplanowano prezentację wyników badań naukowych dotyczących uzależnień uzyskanych w Polsce i na Świecie. Oprócz ogólnego spojrzenia na uzależnienia podjęta ma być tematyka zarówno uzależnień od opioidów jak i uzależnień mieszanych, uzależnień od alkoholu, współuzależnień, uzależnień jatrogennych, współwystępowanie uzależnień behawioralnych i chemicznych oraz uzależnień u osób leczonych przeciwbólowo opioidami a także mało znane w Polsce problemy podwójnej diagnozy. Zaplanowano przedstawienie leczenia ogólno-psychiatrycznego oraz psychoterapeutycznego osób uzależnionych. Leczenie bólu może prowadzić do uzależnienia – to jedno z ważnych zagadnień planowanych do omówienia podczas Konferencji.

Na Konferencji zaplanowano podjęcie zagadnień dotyczących toksycznego działania substancji psychoaktywnych, problemy redukcji szkód itp.


Cele:

III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” ma być szczególną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej uzależnień z możliwością wymiany informacji nie tylko pomiędzy specjalistami z Polski reprezentującymi różne podejście do rozumienia i sposobów leczenia uzależnień, ale także wybitnymi specjalistami z innych krajów.

Formuła Konferencji jest otwarta z czym wiąże się wystosowanie zaproszenia do aktywnego uczestniczenia wszystkich środowisk związanych z problemem uzależnień. Przewodniczącym Konferencji jest Profesor Edward Jacek Gorzelańczyk – Prezes Stowarzyszenia Leczenia Substytucyjnego „MAR”. Profesor Gorzelańczyk zajmuje się od wielu lat problemami uzależnień i współuzależnień, uzależnień behawioralnych, problemami podwójnej diagnozy – zarówno jako klinicysta jak i naukowiec. Profesor Gorzelańczyk ma wieloletnie doświadczenie w organizacji konferencji oraz jest członkiem rady naukowej European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD) i rady naukowej grupy POMPID-u zajmujących się kształtowaniem opinii publicznej i polityki dotyczących uzależnień oraz rozwijaniem badań naukowych na arenie międzynarodowej.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest Profesor Marcin Ziółkowski aktywnie zajmujący się naukowo i klinicznie uzależnieniami. Aktywna działalność kliniczna i naukowa (liczne konferencje o zasięgu światowym, publikacje w czasopismach zagranicznych i krajowych) osób, które włączyły się w to wydarzenie naukowe są istotne w przygotowaniu i efektywnym przeprowadzeniu Konferencji.


Goście:

Czynny udział zadeklarowali znaczący w dziedzinie uzależnień goście zagraniczni, między innymi:
prof. Icro Maremmani (Włochy) – wybitny specjalista psychiatra zajmujący się uzależnieniami – pierwszy Prezydent European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD) oraz Prezydent World Federation for the Treatment of Opioid Dependence (WFTOD).
Prof. Ayman Mohsen Fareed (Stany Zjednoczone) – lekarz psychiatra – jeden z najwybitniejszych naukowców zajmujący się uzależnieniami w Stanach Zjednoczonych.
Dr Luis Patricio – lekarz psychiatra zajmujący się uzależnieniami (Portugalia) – osoba która wprowadziła leczenie substytucyjne w Portugalii.
Gościem Konferencji – związanym z pierwszą próbą wprowadzenia substytucji w Gdańsku ma być Doktor Robert Newman, który od przeszło 40 lat odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu największego w Stanach Zjednoczonych ośrodka leczenia uzależnień w Nowym Jorku i aktywnie uczestniczył we wprowadzaniu leczenia substytucyjnego w Polsce.

Aktywnymi uczestnikami Konferencji mają być Doktor Sergiej Dvoriak (Ukraina) – czołowy specjalista uzależnień na Ukrainie. W Komitecie naukowym jest Doktor Peter Popov (Czechy) Dyrektor Kliniki Uzależnień w Pradze (Czechy). Swój aktywny udział zapowiedział Pan Doktor Andrej Kastelic z CENTER FOR TREATMENT OF DRUG ADDICTION SLOVENIA oraz Nusa Segrec z tego samego Ośrodka W Konferencji czynny udział zadeklarowała Open Society Global Drug Policy Program z Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) oraz Dasha Ocheret z European Harm Reduction Network z Litwy.

Czynny udział i współorganizowanie Konferencji zadeklarowało Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rzecznik Praw Osób Uzależnionych Jacek Charmast. Problemy redukcji szkód w Polsce ma zaprezentować Pani Magdalena Bartnik z Fundacji Redukcji Szkód w Warszawie. Pan Profesor Wojciech Leppert wraz z Panem Profesorem Janem Dobrogowskim – Prezesem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu ma przewodniczyć sesji dotyczącej zagadnień związanych ze stosowaniem opioidów w leczeniu bólu przewlekłego i zagrożeń występowania uzależnień jatrogennych. W sesji dotyczącej bólu u chorych uzależnionych od opioidów ma wystąpić także Pani Profesor Joanna Mika, Doktor Andrzej Stachowiak i Doktor Marek Suchorzewski. W Komitecie Naukowym jest Pan Profesor Jacek Anand a tematykę nowych substancji psychoaktywnych zwłaszcza działań toksycznych różnych substancji psychoaktywnych w tym tzw. dopalaczy. mają przybliżyć Konsultant Krajowy ds. toksykologii Pan Doktor Piotr Burda oraz Profesor Dariusz Zuba. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest Pan Profesor Marcin Ziółkowski – wybitny specjalista w zakresie uzależnień. Zaplanowano wystąpienia polskich naukowców zajmujących się badniem uzależnień.


Gdansk Conference Photos Messages Musics Luís Patrício vídeo 2015


Wywiad przeprowadzony przez Panią Dorota Abramowicz (Dziennik Bałtycki) z prof. dr. Edwardem Jackiem Gorzelańczykiem.
Wywiad z prof. dr. Edwardem Jackiem Gorzelańczykiem


WhatsApp chat